İnsizyon ve Mukoperiostal Flep Kaldırılması

İnsizyon transmukozal uzantısı olan gövdelerde alveoler kretin üzerinden, Brânemark ve IMZ sistemindeki gibi iki cerrahi aşamalı uygulamalarda da bukkal vestibülde yapılır. İnsizyon sınırları yerleştirilecek gövde bölgesindeki kemiğe rahat görüş alanı sağlayacak uzunlukta olmalı, kemik teması alınarak yapılmalı ve flep tüm kalınlığı ile (mukoperiostal olarak) kaldırılmalıdır. Model üzerinde hazırlanan ve implantm uygulanması istenilen bölgelerde perfore edilen şablon ağza

yerleştirilerek işaretleme frezi ile mukoza ve kemik öncelikle delinerek kemikte iz bırakılır, veya insizyon yapılıp flep kaldırıldıktan sonra yine şablon uygulanarak kemik işaretlenir, ancak flebi kaldırdıktan sonra şablonun yerleştirilmesi zor olabilir bunun için önceden işaretlemek daha çok tercih edilmektedir. İnsizyonu yaptığımız bölgelerde komşu dişler varsa bu bölgede serbest dişeti insizyonu yapılır. İleri derecede rezorbe dişsiz alt çenelerde yapışık dişeti değişik derecelerde azalır veya tamamen ortadan kalkar. Böyle bir durumda implant uygulandıktan sonra dişeti aşağıya doğru çekilerek gövdeyi açıkta bırakabilir. Bunu engellemek için ilk cerrahi aşamada vestibüloplasti işlemide yapmak gerekir. 1963 yılında Edlan-Mejchar tarafından tanımlanan ve IMZ sistemi ile kombine ederek kullandıkları aynı isimli vestibüloplasti işlemi bu tür vakalar için oldukça uygundur.

Edlan-Mejchar Vestibüloplastisi: Lokal anestezi altında alveol kretine paralel ve kretin 1.5-2 cm vestibülünde alt dudak mukozasına, premolarlar arası insizyon yapılır. Bundan sonra dudak mukozası altındaki bağ ve kas dokularından disseke edilir. Sadece mukozal olarak kaldırılan bu lambonun yırtılmamasına ve kas veya submukozal dokuları içermeden izole bir şekilde kaldırılmasına özen gösterilir. Bu işleme kret tepesine ulaşılıncaya kadar devam edilir. Buraya ulaşılınca ilk insizyona paralel ikinci bir insizyon kret tepesinin biraz altında ve vestibülde olacak şekilde periosta yapılır. Bu şekilde kesilen periostia birlikte daha önceden kret tepesine kadar disseke edilen lambo mukoperiostal olarak dekole edilmeye devam edilir ve alveol kemiğinin oklüzal kısmı tamamen açığa çıkartılır, ikinci insizyon yapılırken ve mukoperiostal hale gelmiş olan lambo dekole edilirken periostun zarar görmesi önlenmelidir, çünkü implant kemik içinde uygulandıktan sonra üzerinin periostia örtülmesi önemlidir. Çene kemiği üzerindeki submukozal dokular ve kas ataçmanları çene ucuna doğru dekole edilerek vestibülde de kemik açığa çıkartılır. Bundan sonra implantın uygulanmasına geçilir.

Flep kaldırılıp kemik yüzeyi açığa çıktıktan sonra bıçak sırtı şeklinde veya engebeli kret yüzeyi varsa bu bölgeler düzeltilir. Alveoler kretin bukkolingual çapı implant gövdesinin çapını alacak kalınlıkta değilse ve kemiğin vertikal yüksekliği yeterli ise o zaman kret tepesindeki ince kenar aşağıya doğru indirilerek implant gövdesi çapı daha geniş krete yerleştirilir. implant yerleştirildikten sonra, flep alveol derinliğinde yeni konuma getirilir.

Kaynak: Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Prof. Dr. Mustafa TÜRKER Prof. Dr. Şule YÜCETAŞ


ORAL İMPLANTOLOJİ
 

© Copyright 2007 - 2016, All Rights Reserved

Site içeriğinde bulunan bilgiler destek sağlamak içindir. Hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi, tanı ve teşhis koyması yerine geçmez